Identiteit

We werken met de methode: 'Kleur op school'. Ons levensbeschouwend onderwijs bestaat uit verschillende lessen:

  • De gezamenlijke Kleur op school les, deze les wordt door de groepsleerkracht gegeven.
  • Eén keer in de week krijgen de kinderen een levesbeschouwelijke les van een vakdocent. HVO, GVO of IVO. 

Naast het humanisme, het christelijke en islamtitische geloof behandelen we, vanaf groep 5, de andere wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, Boeddhisme en het Jodendom. Dit doen we niet alleen door er naar te luisteren en er over te lezen maar ook door het bezoeken van de gebedshuizen.

Ook besteden we twee keer per jaar aandacht aan een feest van een van de wereldgodsdiensten. Dit feest wordt dan schoolbreed gevierd.

De lessen GVO en HVO

Meer over de GVO en HVO lessen door de vakleerkracht. 

GVO

De inhoud van Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO).

De kern van de GVO lessen is vaak een verhaal of thema uit de Joods/Christelijke traditie (ook andere levensbeschouwelijke tradities komen voorbij, vaak is er een overlap).Verhalen over mensen en hun alledaagse beslommeringen. Verhalen over dingen die mensen niet precies kunnen weten. Ze zetten je aan het denken, soms laten de verhalen je lachen, soms zou je er verdrietig of een beetje bang van worden. Verhalen bieden kapstokken om met elkaar in gesprek te gaan over emoties, normen, waarden enz. In de les proberen de kinderen de verbinding te zoeken met hun eigen leven. De vaak al eeuwenoude verhalen laten iets beleven, iets ervaren. Het gaat nooit om de waarheidsvraag, maar om het vormende aspect.

Verder is een belangrijk item in de GVO lessen het leren over de herkomst en betekenis van de belangrijke feesten in ons land (kennis van bronnen en tradities).

Bij de verwerking van de verhalen en thema's gebruiken we verschillende werkvormen: creatief, drama, beeld, (discussie) spel of een lied.

GVO is dus gericht op de vorming van de leerling, ze leren wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze in het leven staan en niet onbelangrijk hoe ze kunnen samenleven met anderen met misschien een andere achtergrond.

HVO

De inhoud van Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO).

In mijn HVO-les is iedere leerling op zoek naar zijn eigen morele vorming en zijn eigen ideeën over het goede leven’. Er zijn 2 duidelijke doelen.

  1. Kinderen leren omgaan met zichzelf (gedachten, gevoelens, gedrag) en hun medemensen.
  2. Kinderen leren omgaan met de samenleving en de (natuurlijke) wereld om hun heen.

Dit doe ik door in de les een thema aan te snijden die hun boeit en aansluit op hun belevingswereld. Ik begin met een verhaal, een voorwerp of een filmpje. Het gepresenteerde heeft altijd betrekking op het leven van de kinderen zelf ten opzichte van de eigen ik, de ander of de wereld. Samen onderzoeken we de situatie. We spreken, luisteren, weerleggen en nuanceren. Ik probeer de kinderen te stimuleren om persoonlijke ervaringen, gevoelens, en waarderingen uit te spreken om zo onderliggende waardes boven te laten drijven. Daarbij worden genoemde begrippen, betekenissen en motieven samen besproken om elkaar beter te leren begrijpen.

“Eerst begrijpen, dan begrepen worden.”

Na gesproken/ geluisterd te hebben vormen leerlingen een mening en verantwoorden die naar zichzelf of een ander. Leerlingen zien hierdoor de onderlinge verschillen en overeenkomsten die je anders misschien nooit ziet. Binnen iedere les zit een stuk verwerking door middel van creatieve werkvormen. Denk aan drama, een debat, kunst, poëzie, samenwerken, schrijfopdrachten, etc.

“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt, maar ook luisteren naar wat een ander bedoelt.”

IVO

De inhoud van Islamitisch VormingsOnderwijs (IVO).
 
Bij de lessen islamitisch vormingsonderwijs maken de leerlingen kennis met de basiswaarden en beginselen van de islam en belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals de feesten. 
 
Onderstaande waarden vormen in de lessen de leidraad waarbij de ontmoeting centraal staat. Zo weten wij van elkaar wat ons bezig houdt en creëren wij begrip voor elkaars handelen en denkwijze. We vormen ten slotte met zijn allen de samenleving en zo is er ruimte voor eenieder.
 
·    hulpvaardigheid;
·    gastvrijheid;
·    individuele verantwoordelijkheid;
·    nederigheid, leergierigheid;
·    respect;
·    vergevingsgezindheid;
·    het nakomen van beloftes.