Ouders in de school

Wij streven naar een educatief partnerschap met ouders. Ouders denken met ons mee en bieden ondersteuning in verschillende commissies. Het is voor ons heel waardevol om niet alleen de kennis vanuit de school, maar ook de kennis en ervaringen van onze ouders toe te passen in ons onderwijs. We nemen ouders daarnaast mee in de ontwikkeling van ons nieuwe gebouw dat in 2023 gerealiseerd moet zijn. Ouders worden ook betrokken bij vieringen, culturele excursies, evenementen, schoolreizen en bij visievorming. Samenvattend kunnen ouders meehelpen, meeleven, meedenken en meebeslissen.

De communicatie met ouders en de informatieoverdracht naar ouders gaat op de volgende manieren:

  • Via de LOL gesprekken. Dit zijn Leerling Ouder Leerkracht gesprekken waarbij we de leerlingen stimuleren zoveel mogelijk het gesprek met hun ouders te voeren. Leerlingen reflecteren hierbij onder andere op wat er goed gaat op school, waar ze de leerkracht nog voor nodig hebben en wat hun volgende stap in hun ontwikkeling is.
  • Twee keer per jaar krijgen ouders de gelegenheid om in de klas van hun zoon/dochter te kijken. Je mag plaats nemen in de klas en zo ervaren hoe het er in de klas aan toe gaat.
  • Via Meernieuws, de wekelijkse, digitale nieuwsbrief.
  • Via het Schoolfolio. Dit is een digitaal portfolio waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Dit wordt weergegeven door middel van foto's en filmpjes. Er is speciale aandacht voor dingen waar onze leerlingen trots op zijn.
  • Via het ouderportaal. Hierin krijgen ouders inzicht in de toetsresultaten en zijn bijvoorbeeld de gesprekverslagen van oudergesprekken te vinden.
  • Via communicatieapp Parro. Parro wordt ingezet om direct contact te leggen tussen ouders en leerkrachten.
  • Via de jaarplanner.
  • Via ouderavonden. 

Zoals hiervoor beschreven zijn ouders op verschillende manieren betrokken bij onze school. De belangrijkste commissies zijn hieronder verder toegelicht.

Informatie

Ouders in de school

MR en GMR

De Medezeggenschapsraad(MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). Deze raden bestaan uit een personeels- en oudergeleding die kritisch meekijken en meedenken in het beleid dat de school voert. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school en adviesrecht voor beslissingen op het gebied van personeel en de begroting.

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die samen in gesprek gaan over de identiteit van de school. Hierbij gaat het onder andere over het aanbieden van de wereldgodsdiensten en de feesten binnen de school maar staan ook zaken als genderidentiteit op de agenda.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die samen activiteiten organiseren in, en om de school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen en Koningsdag.

Vekeerscommissie

Deze commissie maakt het verkeersbeleidsplan en organiseert activiteiten rondom verkeer voor de verschillende groepen.

Luizenpluizen

Een groep ouders zet zich na elke vakantie in om alle groepen te controleren op luizen.