Ouders in de school

Wij streven naar een educatief partnerschap met ouders. Ouders denken met ons mee en bieden ondersteuning in verschillende commissies. Het is voor ons heel waardevol om niet alleen de kennis vanuit de school, maar ook de kennis en ervaringen van onze ouders toe te passen in ons onderwijs. We nemen ouders daarnaast mee in de ontwikkeling van ons nieuwe gebouw dat in 2023 gerealiseerd moet zijn. Ouders worden ook betrokken bij vieringen, culturele excursies, evenementen, schoolreizen en bij visievorming. Samenvattend kunnen ouders meehelpen, meeleven, meedenken en meebeslissen.

De communicatie met ouders en de informatieoverdracht naar ouders gaat op de volgende manieren:

  • Via de LOL gesprekken. Dit zijn Leerling Ouder Leerkracht gesprekken waarbij we de leerlingen stimuleren zoveel mogelijk het gesprek met hun ouders te voeren. Leerlingen reflecteren hierbij onder andere op wat er goed gaat op school, waar ze de leerkracht nog voor nodig hebben en wat hun volgende stap in hun ontwikkeling is.
  • Twee keer per jaar krijgen ouders de gelegenheid om in de klas van hun zoon/dochter te kijken. Je mag plaats nemen in de klas en zo ervaren hoe het er in de klas aan toe gaat.
  • Via Meernieuws, de wekelijkse, digitale nieuwsbrief.
  • Via het Schoolfolio. Dit is een digitaal portfolio waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Dit wordt weergegeven door middel van foto's en filmpjes. Er is speciale aandacht voor dingen waar onze leerlingen trots op zijn.
  • Via het ouderportaal. Hierin krijgen ouders inzicht in de toetsresultaten en zijn bijvoorbeeld de gesprekverslagen van oudergesprekken te vinden.
  • Via communicatieapp Parro. Parro wordt ingezet om direct contact te leggen tussen ouders en leerkrachten.
  • Via de jaarplanner.
  • Via ouderavonden. 

Zoals hiervoor beschreven zijn ouders op verschillende manieren betrokken bij onze school. De belangrijkste commissies zijn hieronder verder toegelicht.

Informatie

Ouders in de school

MR en GMR

Doel van de MR: De Medezeggenschapsraad (MR) van SWS Meeroevers overlegt met de directie over belangrijke beleidszaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van de gelden, communicatie met ouders, huisvesting en verkeer rondom school. 

Samenstelling van de MR: De MR bestaat uit 8 leden, verdeeld over personeels- en oudergeledingen. De huidige leden zijn: Daniëlle Kroon, Renske Swierstra, Gerard Riekwiel, Marijn Nijboer, Edwin Stol, Eline Reuvekamp en Remy van Waardenberg. 

Verkiezingsproces: Leden worden door ouders en leerkrachten gekozen en voor drie jaar benoemd. Verkiezingen voor één of twee nieuwe leden van de oudergeleding worden aan het eind van elk schooljaar gehouden. 

Medezeggenschapsreglement: In het Medezeggenschapsreglement zijn de zaken vastgelegd die advies dan wel instemming vereisen. Een samenvatting van dit reglement is beschikbaar voor meer inzicht in de reikwijdte van de MR. 

Contact: Heb je vragen, opmerkingen of wil je een vergadering bijwonen? Neem contact met ons op via mr@swsmeeroevers.nl of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein. 

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die samen in gesprek gaan over de identiteit van de school. Hierbij gaat het onder andere over het aanbieden van de wereldgodsdiensten en de feesten binnen de school maar staan ook zaken als genderidentiteit op de agenda.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die samen activiteiten organiseren in, en om de school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdag en het Zomerfeest. Het doel van de AC is om elkaar te ontmoeten en te verbinden. Dit doen we door samen met ouders en leerkrachten leuke activiteiten te organiseren voor kinderen waar iedereen met plezier op terugkijkt.

Vekeerscommissie

Ik ben Peet Joosten en verkeersouder op onze school. Voor mij is het belangrijk dat kinderen zich thuis, in de wijk en op school veilig voelen om zich te ontwikkelen. Ik vind het mooi dat ik een kleine bijdrage hieraan mag leveren als verkeersouder. Het verkeer om de school is best een uitdaging door het snel groeien van de school. Het op termijn verhuizen naar een nieuw schoolgebouw zorgt ervoor dat de huidige verkeersituatie niet zal veranderen. Deze uitdaging wordt door iedereen goed gezien. Het helpt erg dat iedereen zoveel mogelijk op de fiets en lopend naar school gaat. We organiseren voor de kinderen jaarlijks verkeerslessen, we geven aandacht aan dat de scholen weer zijn begonnen, staan stil bij het belang van licht op de fiets en we laten ons certificeren door de gemeente als verkeersveilige school. Zijn er vragen en of mogelijkheden tot verbetering omtrent de verkeersveiligheid neem gerust contact op met mij of Harm.

Verkeersveiligheid maken we met zijn allen!

Luizenpluizen

Een groep ouders zet zich na elke vakantie in om alle groepen te controleren op luizen. Mede door deze controles proberen we binnen de school deze kriebelbeestjes te voorkomen/ onder controle te houden. De controles vinden over het algemeen in de ochtend plaats tussen 8.30 uur en 9.15 uur. Mocht het jou ook leuk lijken om hieraan mee te helpen en het luizenteam te komen versterken dan kun je je hier altijd voor aanmelden door een berichtje te sturen naar Harm en dan wordt het bericht doorgezet.