Zorg op SWS Meeroevers

Als school hebben we de ambitie om onderwijs te verzorgen aan alle kinderen uit de omgeving.

Wij werken met Expert teams voor rekenen, taal en Snappet. In deze teams hebben leerkrachten zitting die een master hebben gevolgd.

Ook hebben we onze school een kinderfysiotherapeut en een logopedist die onder schooltijd kinderen en leerkrachten begeleiden. Leerkrachten en ouders krijgen hierbij adviezen voor zaken die ze in hun lespraktijk en thuis kunnen aanpassen voor een leerling met een speciale uitdaging.

We hebben ons onderwijs ingedeeld in drie niveaus: basis-, zorg- en plusleerlingen.

Onze basis leerlingen zijn leerlingen die standaard instructie volgen en verlengde instructie krijgen wanneer dit nodig is.

Leerlingen die meer zorg nodig hebben, krijgen standaard extra instructie, hulp in kleine groepjes in of buiten de klas en eventueel onderwijs op een eigen leerlijn wanneer het niet meer lukt om met de reguliere stof mee te komen.

Voor kinderen die vlotter door de lesstof gaan, compacten (verkorten) we de lesstof en werken we met Levelwerk (dit is een methode die verrijkende opdrachten biedt). Als dit aanbod onvoldoende blijkt, krijgen kinderen een op maat gemaakt leerstofaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind. Per leerling wordt gekeken wat nodig is.

Als het basisaanbod onvoldoende oplevert, gaan we over tot andere hulp, denk hierbij aan het opstellen van een individueel hulpplan en externe ondersteuning. Wij werken dan samen met een orthopedagoog van de VCOG.

Passend onderwijs

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor uren Passend Onderwijs. Deze uren worden toegekend aan leerlingen die met extra ondersteuning de basisschool kunnen doorlopen. Deze kinderen hebben altijd een OPP. De extra uren worden gefaciliteerd vanuit het Samenwerkingsverband en omschreven in een arrangement. Hierin staat beschreven welke zorg de leerling nodig heeft om de school goed te doorlopen. Vaak krijgt een leerling 1-op-1 begeleiding voor een specifieke hulpvraag.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een gedragsprobleem, een leerstoornis, een lichamelijke- of verstandelijke beperking of een chronische ziekte.
In het SOP staat beschreven welke zorg we kunnen bieden en waar onze grenzen liggen.

Sociaal emotioneel welbevinden

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen de Hart & Handen toetsen af van IEP. Deze geven zicht op de leeraanpak, sociaal emotioneel welbevinden en creatief vermogen van een kind. Verder nemen we ook een enquête van schoolvensters af in de groepen 7 en 8. 

Daarnaast doen we mee aan SterkWerk. Dit doen we in de bovenbouw in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Beide programma's zijn bedoeld om de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren en eventueel acties op te ondernemen. Als school zijn we zoveel mogelijk preventief bezig en reageren we alert op signalen van ouders. Ook onze orthopedagoog betrekken we waar dat nodig is.

Op school is een anti-pest coördinator en een vertrouwenspersoon aanwezig.