Zorg op SWS Meeroevers

Als school hebben we de ambitie om onderwijs te verzorgen aan alle kinderen uit de omgeving. Veel leerkrachten op onze school hebben hun MASTER SEN opleiding na hun basisopleiding gevolgd. Iedereen zet zijn/haar expertise in als lid van een Leerteam (Zie Leerteams).

Op onze school hebben we een kinderfysiotherapeut en een logopedist die onder schooltijd kinderen en leerkrachten begeleiden. Leerkrachten en ouders krijgen hierbij adviezen voor zaken die ze in hun lespraktijk en thuis kunnen aanpassen voor een leerling met een speciale uitdaging.

We hebben ons onderwijs ingedeeld in drie niveaus: basis-, zorg- en plusleerlingen.

Onze basis leerlingen zijn leerlingen die standaard instructie volgen en verlengde instructie krijgen wanneer dit nodig is.

Leerlingen die meer zorg nodig hebben, krijgen standaard extra instructie, hulp in kleine groepjes in of buiten de klas en eventueel onderwijs op een eigen leerlijn wanneer het niet meer lukt om met de reguliere stof mee te komen.

Voor kinderen die vlotter door de lesstof gaan, compacten (verkorten)we de lesstof en werken we met Levelwerk(dit is een methode die verrijkende opdrachten biedt). Als dit aanbod onvoldoende blijkt, krijgen kinderen een op maat gemaakt leerstofaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind. Per leerling wordt gekeken wat nodig is.

Als het basisaanbod onvoldoende oplevert, gaan we over tot andere hulp. Er kan bijvoorbeeld besloten worden een Ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. Dit doen we als leerlingen minimaal 1,5 jaar voor- of achterlopen op wat je zou mogen verwachten bij een bepaalde leeftijdsgroep. In dit document staat beschreven hoe we het lesaanbod aanpassen en wat we mogen verwachten van de ontwikkeling van deze leerling. Verwachtingen kunnen naar boven- en naar beneden bijgesteld worden.

Passend onderwijs

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor uren Passend Onderwijs. Deze uren worden toegekend aan leerlingen die met extra ondersteuning de basisschool kunnen doorlopen. Deze kinderen hebben altijd een OPP. De extra uren worden gefaciliteerd vanuit het Samenwerkingsverband en omschreven in een arrangement. Hierin staat beschreven welke zorg de leerling nodig heeft om de school goed te doorlopen. Vaak krijgt een leerling 1-op-1 begeleiding voor een specifieke hulpvraag.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een gedragsprobleem, een leerstoornis, een lichamelijke- of verstandelijke beperking of een chronische ziekte.

In het SOP staat beschreven welke zorg we kunnen bieden en waar onze grenzen liggen.

Download het SOP

Gespecialiseerde hulp

Op onze school hebben we de volgende expertise in huis:
Intern begeleiders, een gedragscoördinator, een taalcoördinator, een rekencoördinator, een logopedist, een fysiotherapeut en een orthopedagoog.
De coördinatoren zijn leerkrachten van onze school.

Sociaal emotioneel welbevinden

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via ZIEN.
Daarnaast doen we mee aan een pilot genaamd SterkWerk. Dit doen we in de bovenbouw in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Beide programma's zijn bedoeld om de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren en eventueel acties op te ondernemen. Als school zijn we zoveel mogelijk preventief bezig en reageren we alert op signalen van ouders. Ook onze orthopedagoog betrekken we waar dat nodig is.
Op school is een anti-pest coördinator en een vertrouwenspersoon aanwezig.