Visible Learning

Op SWS Meeroevers gebruiken we de verworvenheden van de Visible Learning School. De Visible Learning school is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie. Hij heeft 150 interventies onderzocht op hun effectiviteit voor het leren. Bij ons op school ligt de focus op de meest effectieve interventies, voorbeelden hiervan zijn reflectie en feedback, het werken met succescriteria en het formatief beoordelen van leerlingen. Het leren reflecteren en het geven van goede feedback zijn voor ons op dit moment speerpunten.

Volgens professor John Hattie verloopt het leren het beste als leerlingen drie dingen weten:

  • Waar ga ik heen (het leerdoel)
  • Hoe sta ik ervoor?
  • Wat is de volgende stap?

We zijn als school bezig om dit steeds meer duidelijk en inzichtelijk te maken voor leerlingen.

Wat zie je bij ons op school:

Leerpraatmaatjes

Een leerpraatmaatje is een leerling waar je feedback aan vraagt en geeft. Met je leerpraatmaatje bespreek je samen een vraag en/of heb je samen overleg. Leerlingen leren hierdoor kritisch te zijn en elkaar te helpen in de weg naar het leren. Eén keer in de twee weken wordt dit gewisseld.

Leerkuil

In elke klas hangt een visualisatie van de leerkuil. Deze poster geeft inzicht in het leerproces. Op deze manier leren leerlingen hoe leren werkt en leren ze aan te geven in welk deel van het leerproces ze zich bevinden.

Reflecteren

In ons onderwijs besteden we veel tijd aan reflecteren. We reflecteren aan het einde van een les, einde van de dag en aan het einde van de week. Dit is voor leerlingen heel belangrijk om te begrijpen waar ze nu staan in het leerproces en om te weten wat hun volgende stap is.

Feedback

We werken aan de zelfstandige en kritische houding van leerlingen door het oefenen van het geven en het krijgen van goede feedback. Hiervoor gebruiken we onder andere het boek 'Feedback is fantastisch’. Hierin staan leuke feedbacklessen voor alle leeftijden. Feedback is een van de krachtigste invloeden op leren. De kwaliteit van de feedback is dus erg belangrijk. Feedback helpt je niet alleen bij oppervlakkig leren maar vooral bij het dieper leren waarbij er ook een transfer naar andere situaties plaatsvindt. Leerlingen en leerkrachten leren de Leerkuil, de leerzones, zelfreflectie en feedback te combineren en gaan zo over naar een diepere vorm van leren.

Kindgesprekken

In alle groepen werken we met kindgesprekken. Dit zijn coachgesprekken om een leerling verder te helpen in zijn leerontwikkeling. Door middel van het stellen van vragen krijgen leerlingen steeds meer zicht op hun leerproces. In groep 1 starten we al met het voeren van deze kindgesprekken. Dit gebeurt dan nog niet planmatig, maar is incidenteel aan de orde. Vanaf de bovenbouw is dit geïntegreerd in de planning.

LOL gesprekken

We proberen het eigenaarschap van het leerproces zoveel mogelijk neer te leggen bij de leerlingen. Leerlingen bereiden zelf het LOL (leerling Ouder Leerkracht) gesprek voor aan de hand van een zelfontworpen format. Leerlingen reflecteren zelf op de afgelopen periode. Waar heb ik aan gewerkt? Wat vond ik lastig? Wat ging al heel goed? Waarbij had ik de hulp van de juf nodig? Waar ga ik de komende periode aan werken?

De leerlingen zijn dus nadrukkelijk aan de leiding in het gesprek, de leerkracht ondersteunt hier natuurlijk bij. Door het reflecteren op henzelf en het geven en vragen van feedback stimuleren we leerlingen om zelfsturend te worden. Tijdens de LOL gesprekken vertelt de leerling dus over zijn/haar voortgang. Hier kan de leerling het Schoolfolio (digitaal portfolio) voor gebruiken om te laten zien aan welke doelen hij/zij wil werken en laten zien door middel van foto's en filmpjes hoe zijn/haar ontwikkeling vorm heeft gekregen.

Succescriteria

Succescriteria zijn afgestemd op het leerdoel: ze vormen de standaarden waaraan zowel leerlingen als leerkracht het succes kunnen afmeten in welke mate de leerlingen voldoen aan het leerdoel. Succescriteria geven leerlingen dus inzicht in de mate waarin ze hun leerdoel(en) (nog niet) bereikt hebben. Succescriteria bieden vertrouwen omdat ze leerlingen inzicht geven in wat ze beheersen en in de punten waar leerlingen nog aan kunnen werken en zich op kunnen ontwikkelen. Succescriteria maken het mogelijk (peer)feedback te geven en prestaties te beoordelen.

Deep Learning

Wij vinden het als school belangrijk om onze leerlingen een aantal competenties en vaardigheden bij te brengen zodat zij leren om krachtig te leren (deep learning).

Deep Learning (Krachtig Leren) bestaat uit de volgende zes competenties:
- Kritisch denken  
- Karakterontwikkeling  
- Communicatie  
- Creativiteit  
- Samenwerking en samenredzaamheid  
- Wereld) Burgerschap

Zichtbaar lerende leerling en Zichtbaar lerende leerkracht

In elke klas hangen de posters van de “Zichtbaar Lerende Leerling” en de “Zichtbaar Lerende Leerkracht”. Dit is de houding die we van iedereen hier in school verwachten. Zichtbaar lerende leerlingen kunnen 3 vragen beantwoorden: Waar ga ik heen? Waar sta ik nu? Wat is mijn volgende stap? Daarvoor hebben leerlingen nodig: doelen, succescriteria, metacognitieve vaardigheden en effectieve feedback. Van onze leerkrachten verwachten we dezelfde lerende houding. Daarnaast zijn leraren in staat om leerlingen hierin te begeleiden.

Formatief beoordelen

Naast de hierboven genoemde punten, passen wij ook het formatief beoordelen van de Visible Learningschool toe. Dit betekent dat er wordt gekeken in welke mate een leerling is gegroeid ten opzichte van zichzelf. Traditioneel gezien beoordelen scholen summatief (bijvoorbeeld door middel van Cito). Summatief betekent dat de kinderen worden vergeleken met een landelijke norm. Naast het formatief beoordelen, gebruiken wij ook Cito om onze leerlingen te kunnen vergelijken met een landelijke norm.