Onze visie op onderwijs

Samenwerkingsschool Meeroevers is een school waar alle kinderen uit de wijk met plezier naar toe gaan, waar ze uitgedaagd worden om te werken aan hun talenten en hun ontwikkelgebieden.

Ze worden in een moderne leeromgeving begeleid naar zelfstandigheid en de vaardigheid om zich goed voor te bereiden op een snel veranderende wereld. Strategisch en coöperatief handelen nemen hierin een plaats in. We hebben een open houding naar ouders, we nodigen ze bijvoorbeeld twee keer per jaar uit om een deel van de ochtend mee te draaien in de klas van hun kind.

Onze school biedt kinderen en leerkrachten een veilige leeromgeving

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, hun ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit is mogelijk door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door interesse voor elkaar te tonen en door echt naar elkaar te luisteren. We hebben oog voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en het respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast wordt veiligheid gecreëerd door het structureren van de leeromgeving met heldere regels en een voorspelbare dagplanning en weekplanning.

Onze school biedt kinderen, leerkrachten en studenten optimale ontwikkelingskansen

Voor iedereen in onze maatschappij geldt dat we ‘een leven lang’ leren. Leven is leren en leren is een ontdekkingsreis. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en leerkrachten. Het hebben van hoge verwachtingen biedt de beste kansen op echt leren. Kinderen op onze school bieden we een uitdagende omgeving waarin gemotiveerd leren centraal staat. Bij ‘leren’ hebben we het natuurlijk over Taal en Rekenen maar ook over sociaal en cultureel leren. Kinderen leren vanaf groep 1 zelfstandig – en coöperatief te werken. Vorderingen worden vastgelegd in een portfolio. In het kindportfolio verzamelen we werkjes en foto’s van kinderen waardoor de kinderen meer zicht krijgen op hun eigen ontwikkeling. Een portfolio bewijst en stuurt de ontwikkeling. Voor ouders is er een aparte rapportage. Veel leerkrachten hebben na hun studie individuele nascholing gevolgd en er is een scholingsplan voor het hele team.

Onze school biedt kinderen en leerkrachten zorg en uitdaging

We laten ons inspireren door vernieuwde inzichten op het onderwijs in deze tijd door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van cursussen en individuele studies. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten maken we gebruik van rapportages die we maken naar aanleiding van enquêtes en CITO toetsen.

Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben een heldere visie op zorg. We bieden natuurlijk zorg aan de kinderen die het wat moeilijker hebben en we hebben ook diverse programma’s en leerlijnen voor de zorg aan de leerlingen die wel wat meer aankunnen. Deze zorg wordt vastgelegd in een handelingsplan en de activiteiten worden dagelijks bijgehouden. Zorg is ook preventief gericht. Wanneer kinderen een matige score halen dan is het belangrijk om te voorkomen dat ze verder wegzakken.

Onze school heeft een visie op ouders en hun participatie

Van onze ouders verwachten we dat ze de ontwikkeling van hun kind met interesse volgen en daar waar nodig ondersteunen. We gaan er vanuit dat onze ouders zich bij de groepsleerkracht melden wanneer er onduidelijkheden, zorgen of kritische opmerkingen zijn. Komen ze er met de groepsleerkracht niet uit dan kunnen ze een afspraak maken met de directeur. Hij gaat dan samen met ouders en leerkracht op zoek naar een constructieve oplossing.
Leerkrachten geven heldere informatie over hun kind en communiceren op een transparante wijze over de ontwikkeling van de kinderen.

Ouders kunnen de school op diverse plaatsen ondersteunen. Binnen een medezeggenschapsraad, een activiteitencommissie, de identiteitscommissie en bij andere activiteiten binnen en buiten de school. In onze communicatie gaan we uit van een positieve grondhouding in dienst van een optimale ontwikkeling van de kinderen en de school. 

Veiligheid
Op onze school kunnen kinderen en medewerkers zichzelf zijn en zich geborgen voelen door het uitspreken van waardering en het bespreekbaar maken van meningsverschillen.

Integriteit
Door het geven van het goede voorbeeld , door eerlijkheid en openheid willen we integer met elkaar omgaan. Zorgvuldig omgaan met gevoelens van een ander, door te luisteren en door met elkaar te praten met elkaar op een opbouwende manier.

Een leven lang leren
Leren doe je vanaf het moment waarop je geboren bent. Leren stopt nooit. Sommigen leren graag uit boeken en andere leren door het te doen. Leven en leren zijn synoniemen.

Verantwoordelijkheid
Het geven, nemen en voelen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van de school als gemeenschap en de wereld om ons heen. Dit uit zich door stil te staan bij blije en verdrietige situaties, door elkaar serieus te nemen, door elkaar te helpen en te ondersteunen.

Adaptief
Niemand is gelijk. Iedereen is verschillend. Dit betekent dat we ook op verschillende manieren leren. Door te leren als groep, in kleine groepjes of zelfstandig. Adaptief betekent voor ons dat we ons onderwijs zoveel mogelijk willen afstemmen op de leerbehoeften van de kinderen en daar rekening mee houden bij de manier waarop we onze lessen verzorgen.