Schoolprofiel

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit uitgebreider.

Kernwoorden

Schermafbeelding 2019-10-15 om 13.45.37.png

Missie en Visie

Onze school wil de beste school zijn voor alle kinderen uit de omgeving. Een open en transparante school waarin kinderen zich in veiligheid optimaal kunnen ontwikkelen. Het eigenaarschap van de ontwikkeling ligt bij de kinderen. Kinderen en hun ouders zijn de educatieve partners van onze school. Als Visible Learning School geven we daaraan vorm vanuit een reflectieve en zelfsturende houding.

Prioriteiten

 • De afgelopen twee jaar hebben we ons ontwikkeld als een Visible Learning school. Dit doen we samen met de adviesorganisatie Bazalt. In het komend jaar gaan we daar mee verder. Dit betekent dat we meer de eigen praktijk gaan onderzoeken. Met name de impact die leerkrachten hebben op het leren van kinderen. Ook willen we een stap zetten in de zichtbaarheid van onze school als Visible Learning school.

 • Bij Visible Learning hoort dat je meer formatief gaat beoordelen en minder summatief. Formatief beoordelen betekent dat je meer de vooruitgang van de leerling in zijn eigen perspectief gaat zetten en minder in de landelijke normcontext.

 • Het afgelopen jaar hebben we van de CITO eindtoets overgestapt op de AMN eindtoets. Die geeft een beter beeld van de algehele ontwikkeling van onze kinderen.

 • Het afgelopen jaar zijn we in het kader van eigenaarschap begonnen met het voeren van LOL gesprekken. Leerling ouder Leerkracht gesprekken waarbij onze kinderen zoveel mogelijk in de lead van het gesprek zijn. Voor dat gesprek trekken we een kwartier per ronde uit. Het komend jaar willen we hierin een verdiepingsslag maken.

 • Onze school bedoelt met onderwijs eigenlijk 'de ontwikkeling' in meest brede zin. Ontwikkeling vindt altijd en overal plaats. Voor de toekomstige school zal het deel educatie kleiner worden en socialisatie en de brede ontwikkeling neemt steeds meer die plaats in. Bij brede ontwikkeling kijken we ook naar de breinontwikkeling. We gaan uit van de Growth Mindset. Dit geeft aan dat we geloven in een continue ontwikkeling van de hersenen.

 • We ontwikkelen ons samen met onze partner SKSG steeds meer als Integraal Kind Centrum.

 • Digitalisering is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. In de groepen 1 t/m 3 werken we met iPads en Beebots en vanaf groep 4 werken we met Snappets.

 • Het komend jaar gaan we in de drie bovenbouwgroepen werken met een vorm van unitonderwijs. Speerpunt daarbij is dat we meer met de talenten van de kinderen willen gaan doen en meer met de talenten van de leerkrachten. We gaan daarvoor het programma van Luk Dewulf gebruiken.

  De leerkrachten krijgen een andere rol: ze worden coach. Deze verandering doen we samen met het JAS en met Bazalt. De groepen kunnen flexibel worden ingedeeld. Hierdoor kunnen we rekening houden met de verschillen in leer/ ontwikkel behoeften. Kinderen van verschillende leeftijden en verschillende talenten kunnen samenwerken. Ze kunnen veel van elkaar leren. Binnen de unit zijn de leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor goed onderwijs. Ze kunnen gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

  Binnen de unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Ze hebben hun specifieke kwaliteiten waardoor de inhoudelijke kwaliteit van de lessen toeneemt. Talenten van leerkrachten en talenten van leerlingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de soft skills (Michael Fullan/deep learning – de vaardigheden van de 21 ste eeuw). We willen met unitonderwijs naar toekomstbestendig onderwijs waarbij de ontwikkeling van onze kinderen in meest brede zin (sociaal, cognitief en de ontwikkeling tot wereldburger) centraal staat.